Obchodné informácie

Obchodné informácie, dopravné podmienky etc, reklamačný poriadok, zoznam servisných stredísk...

Zoznam obchodných informácií (stači rozkliknúť)

Všeobecné obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchoduVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ (kupujúci) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.CENY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je predávajúci povinný kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.POPLATKY

Výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za svoje výrobky počas celého životného cyklu výrobku od jeho vývoja cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po vyradenie spotrebiča na konci jeho životnosti. Výrobcovia sú povinní uplatňovať enviromentálne zásady a prispievať tak k zlepšeniu kvality životného prostredia. Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM prevzalo na seba túto zodpovednosť a zabezpečuje plnenie určených zákonných požiadaviek. Z tohto dôvodu sa k cene jednotlivých zariadení pripočítava tzv. recyklačný poplatok, ktorý je už zahrnutý v aktualnej cene príslušného výrobku.OBJEDNÁVKA

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ, DIČ, IČ DPH predávajúceho
 • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČ a DIČ kupujúceho, IČ DPH pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefonický kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho.
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
 • množstvo požadovaných kusov produktov
 • vybraný spôsob dopravy
 • vybraný spôsob platby
 • požadovaný termín dodania tovaru
 • adresu pre dodanie tovaru
 • kontaktnú osobu, vrátane telefónneho čísla pre dodanie tovaru

DOSTUPNOSŤ TOVARU

Dostupnosť uvedená u predávaného tovaru je len orientačná.

 

 • pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť ( Skladom ), tovar Vám doručíme už nasledujúci pracovný deň, to znamená do 24 hodín od Vašej objednávky
 • pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť ( Na otázku ), treba sa u nás informovať o aktuálnej dostupnosti

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca!

 

STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo Vašej objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom stave spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení na adresu sídla spoločnosti. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené najneskôr v lehote 10 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa (servis, preprava a pod.) pred uplynutím lehoty na odstúpenia od zmluvy,
 • ak ide o predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo potvrdil inštaláciu (aktiváciu),
 • ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifická konfigurácia) alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

STORNO POPLATKY

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim (tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený). Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci žiada o výmenu za iný tovar, môže byť storno poplatok znížený až na 5% z predajnej ceny.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.PCnakup.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

Využívaním internetového obchodu www.PCnakup.sk kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci súhlasí so zasielaním automatických e-mailových správ týkajúcich sa stavu alebo informácie o objednávke kupujúceho. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy >

Z dôvodu bezpečnosti a s prihliadnutím na charakter tovaru tovar doručujeme výhradne kuriérskou spoločnosťou UPS a DPD na uvedenú poštovú adresu kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky. Tento spôsob dopravy je finančne i časovo najefektívnejší a vy máte istotu, že objednaný tovar sa k vám dostane rýchlo a bezpečne.

 

 

Neprehliadnite - Pokiaľ je tovar skladom, to znamená pri konkrétnom tovare je uvedená dostupnosť „SKLADOM“, tovar Vám doručíme k dverám Vášho bytu či domu už nasledujúci pracovný deň, to znamená do 24 hodín od Vašej objednávky.

 

 

Cena dopravy 


BANKOVÝ PREVOD (platba vopred)

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB banke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

- pri nákupe tovaru do 130 € s DPH za dopravu tovaru zaplatíte 6 € s DPH  
- pri nákupe tovaru nad 130 € s DPH máte dopravu ZADARMO!

V prípade pokiaľ sa dostupnosť tovaru predpokladá o viac ako 3 dni, tovar nie je nutné uhradiť ihneď ale až po jeho naskladnení o čom Vás budeme ihneď informovať

 

 

DOBIERKA (hotovosť)

Najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte v hotovosti až pri prevzatí tovaru vodičovi kuriérskej spoločnosti. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

- pri nákupe tovaru do 130 € s DPH za dopravu tovaru zaplatíte 6 € s DPH  
- pri nákupe tovaru nad 130 € s DPH máte dopravu ZADARMO!

Tovar Vám bude dodaný v pracovných dňoch kuriérskou službou na dobierku (platba v hotovosti pri preberaní tovaru) na adresu dodania za podmienky že je tovar skladom. V prípade odoslania objednávky do 16:00 Vám tovar doručíme do 24 hodín. 

 

 

 

Neprehliadnite - Rozmernejší tovar ako napríklad LCD televízory (32" a viac), plazmové televízory(32" a viac), veľké tlačiarne, satelitné paraboly, všeobecne rozmernejší tovar, ktorý náš prepravca DPD na základe rozmerov a podmienok neprevezme, nie je možné zaslať na dobierku. Tovar je možné doručiť len v prípade platby vopred prepravcom TEN Expres. 


PLATOBNÉ ÚDAJE

 

Názov banky: Všeobecná úverová banka
Názov účtu: iDcomp
Číslo účtu: 2936898857 / 0200
Variabilný symbol: (číslo Vašej objednávky)
Konštantný symbol: 0008
Poznámka: (Vaše meno, príp. názov firmy)

alebo 

Názov banky: Tatra Banka
Názov účtu: iDcomp 
Číslo účtu:  2923881546 / 1100 
Variabilný symbol: (číslo Vašej objednávky)
Konštantný symbol: 0008
Poznámka: (Vaše meno, príp. názov firmy) 

 

Neprehliadnite - bez úhrady nie je možné Vašu objednávku expedovať prípadne zaručiť rezerváciu tovaru na viacero dní pre Vás. Tovar je rezervovaný maximálne 5 nasledujúcich dni od Vašej objednávky. Bankový prevod môže trvať od 1 do 3 dní. Ak vykonáte prevod v rámci VUB banky alebo Tatra Banky, rovnako ako pri vklade v hotovosti priamo v banke, sa prevod zvyčajne realizuje do niekoľkých minút po zadaní prevodného príkazu.

 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ (kupujúci) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

FAKTURÁCIA

Po vytvorení objednávky zákazníkovy príde na mail sumarizácia objednávky s možnosťou tlače. Firmám a SZČO osobám su faktúry vystavené automaticky na mail (prípadne v písomnej forme poštou), po prijatí zásielky.

CENY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je predávajúci povinný kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak

OBJEDNÁVKA


Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ, DIČ, IČ DPH predávajúceho
 • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČ a DIČ kupujúceho, IČ DPH pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefonický kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho.
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
 • množstvo požadovaných kusov produktov
 • vybraný spôsob dopravy
 • vybraný spôsob platby
 • požadovaný termín dodania tovaru
 • adresu pre dodanie tovaru
 • kontaktnú osobu, vrátane telefónneho čísla pre dodanie tovaru

DOSTUPNOSŤ TOVARU

Dostupnosť uvedená u predávaného tovaru je len orientačná.

ZÁRUČNÁ DOBA


Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.


Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca! 
Zarúčna doba sa nevzťahuje na vyťaženie náplní. Výdrž náplní (počet strán) je pri všetkých produktoch rátaná pri 5% pokrytí stránky.

Príklad pokrytia stránky:

 

STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo Vašej objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom stave spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení na adresu sídla spoločnosti. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené najneskôr v lehote 10 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa (servis, preprava a pod.) pred uplynutím lehoty na odstúpenia od zmluvy,
 • ak ide o predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo potvrdil inštaláciu (aktiváciu),
 • ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifická konfigurácia) alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

STORNO POPLATKY

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim (tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený). Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci žiada o výmenu za iný tovar, môže byť storno poplatok znížený až na 5% z predajnej ceny.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.nakuptonerov.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

Využívaním internetového obchodu www.nakuptonerov.sk kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci súhlasí so zasielaním automatických e-mailových správ týkajúcich sa stavu alebo informácie o objednávke kupujúceho. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.

REKLAMÁCIA


Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod na použitie konkrétneho spotrebného materiálu a týmito pokynmi sa riadiť. Na atramentové náplne ako aj laserové tonery je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho buď osobne alebo prostredníctvom pošty či prepravnej služby na vlastné náklady a to tak, že reklamovaný tovar  musí byť počas prepravy vhodným spôsobom zabezpečený proti jeho ďalšiemu poškodeniu, či inému znehodnoteniu. Reklamovaná atramentová náplň musí obsahovať minimálne 30 % atramentu a reklamovaný laserový toner minimálne 30 % toneru, v opačnom prípade predajca reklamáciu neuzná. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť kópiu faktúry alebo kópiu pokladničného bloku, výtlačok a presný popis závady, ktorú kupujúci reklamuje s podpisom kupujúceho. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom podania zásielky. Záruka sa nevzťahuje na reklamovanie tovaru po uplynutí záručnej lehoty, a parametrov nezaručených výrobcom. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, odstránenú plombu, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak bol poškodený  v dôsledku živelnej pohromy, poruchy elektrického prúdu alebo použitím v rozpore s návodom na použitie konkrétneho spotrebného materiálu. Maximálna doba vybavenia reklamácie je 30 dní. V prípade neopodstatnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie a až po uhradení týchto nákladov bude tovar kupujúcemu vrátený.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

DOBIERKA (hotovosť)

Najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte v hotovosti až pri prevzatí tovaru vodičovi kuriérskej spoločnosti. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

- pri nákupe tovaru do 130 € s DPH za dopravu tovaru zaplatíte 5 € s DPH  
- pri nákupe tovaru nad 130 € s DPH máte dopravu ZADARMO!

Tovar Vám bude dodaný v pracovných dňoch kuriérskou službou na dobierku (platba v hotovosti pri preberaní tovaru) na adresu dodania za podmienky že je tovar skladom. V prípade odoslania objednávky do 15:00 Vám tovar doručíme do 48 hodín.
 

BANKOVÝ PREVOD (platba vopred)

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol.  Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

 pri nákupe tovaru do 130 € s DPH za dopravu tovaru zaplatíte 5 € s DPH  
- pri nákupe tovaru nad 130 € s DPH máte dopravu ZADARMO!

V prípade pokiaľ sa dostupnosť tovaru predpokladá o viac ako 3 dni, tovar nie je nutné uhradiť ihneď ale až po jeho naskladnení o čom Vás budeme ihneď informovať

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

 

Názov banky: Všeobecná úverová banka
Názov účtu: iDcomp 
Číslo účtu: 2936898857 / 0200
Variabilný symbol: (číslo Vašej objednávky)
Konštantný symbol: 0008
Poznámka: (Vaše meno, príp. názov firmy)

alebo 

Názov banky: Tatra Banka
Názov účtu: iDcomp 
Číslo účtu:  2923881546 / 1100 
Variabilný symbol: (číslo Vašej objednávky)
Konštantný symbol: 0008
Poznámka: (Vaše meno, príp. názov firmy) 

 

Neprehliadnite - bez úhrady nie je možné Vašu objednávku expedovať prípadne zaručiť rezerváciu tovaru na viacero dní pre Vás. Tovar je rezervovaný maximálne 5 nasledujúcich dni od Vašej objednávky. Bankový prevod môže trvať od 1 do 3 dní. Ak vykonáte prevod v rámci VUB banky alebo Tatra Banky, rovnako ako pri vklade v hotovosti priamo v banke, sa prevod zvyčajne realizuje do niekoľkých minút po zadaní prevodného príkazu.